Home  Članovi  Ciljevi  Kodeks  Aktivnosti  Galerija  O nama  Kontakt
Članovi Lions kluba Varaždin
     
Želimir Beer

Adresa:
Bilogorska 17,Varaždin
Zanimanje/zvanje:
Liječnik specijalist interne medicine.

Rođen je 15.prosinca 1938. u Zagrebu.gimnaziju je završio u Beloj Crkvi u Banatu, a Medicinski fakultet u Zagrebu. Od 1964. živi i radi u Varaždinu u Općoj bolnici Varaždin.Specijalizaciju iz Interne medicine završio je 1970. Naslov primarijusa dodijeljen mu je 1981. Sada je voditelj Odjela za endokrinologiju i dijabetes Djelatnosti za interne bolesti Opće bolnice Varaždin.

 
Goran Belamarić

Adresa:
Kratka 2,Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl.ing.elektrotehnike.

Rođen je 13.rujna 1949.u Bjelovaru.Gimnaziju je završio u Varaždinu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu,smjer telekomunikacije i informatika. Radio je u tvornici "Nikola Tesla".Bio je rukovoditelj u PTT-u Varaždin, pogon ATC Čakovec,radio je u razvoju PTT-a Varaždin,a potom je bio prodavač permanentnog obrazovanja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu i direktor razvoja u poduzeću "FOING".Od 1992.je vlasnik i direktor firme bel*data d.o.o.koja se bavi računalima i komunikacijama. Oženjen je,otac jednog djeteta. Hobiji: jedrenje, tenis, skijanje.

     
Eduard Brumen

Adresa:
Trenkova 11,Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl.ekonomist.

Rođen je u Varaždinu 13.lipnja 1956.gdje je završio osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog ekonomista stekao je na FOI-u u Varaždinu, a diplomiranog žurnalista na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je položio i sve ispite na postdiplomskom studiju informacijskih znanosti i službe. U proteklih 20-ak godina uglavnom je obavljao odgovorne poslove na financijskim poslovima u GK Zagorju te u Stanoingu, gdje je i posljednjih 6 godina i direktor. Govori njemački i engleski. Obiteljski je čovjek i ima četvero dijece.

 
Marijan Cingula

Adresa
:M. Krleže 1a Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/doktor znanosti.
Rođen je 1953. u Potoku. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Direktor je Varaždinskog ureda za razvoj i poduzetništvo VADEA d.o.o. i profesor je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin. Oženjen je i otac troje djece.
     
Josip Habunek

Adresa:
Čakovec, Dravska 30
Zanimanje/zvanje:

 ing.geotehnike
 
 
Ratislav Horvatić

Adresa:
Špinčićeva 2b Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
carinik/diplomirani ekonomist.
Rođen je 8. kolovoza 1944. u Varaždinu. Školovao se u Varaždinu završivši osnovnu školu, Srednju tehničku školu, Višu tekstilnu tehničku školu i Ekonomski fakultet. Cijeli radni vijek radio je u carinarskoj službi kao carinarski inspektor i predstojnik carinarske ispostave. Nosilac je spomenica domovinske zahvalnosti i Domovinskog rata. Aktivno se bavio sportom (rukomet), aktivan je kao sportski djelatnik u RK Sloboda i RK VAMA, a sada u NK Varteks Oženjen je i ima dva sina.
     
Damir Huljev

Adresa:
Braće Radić 28, Varaždin.
Zanimanje/zvanje
:
direktor/dipl.ing. elektrotehnike.

Rođen je: 23.kolovoza 1957. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, položio ispite postdiplomskog studija. Radio kao stručni i viši stručni suradnik Fakulteta organizacije i informatike, Zavoda za ekonomiku i Informatičkog inženjeringa u Varaždin, a od 1991. je direktor razvoja poslovanja tvrtke Info design d.o.o. Varaždin. oženjen je i ima dva sina.hobi: glazba.
 
Ljubomir Kerekeš

Adresa:
V.Vidrića 10, Varaždin.
Zanimanje/zvanje
:
dramski glumac.
Rođen je 16.sječnja 1960. godine u Varaždinu.Glumac je od 1980. godine.Nakon dugogodišnjeg djelovanja u HNK u Varaždinu,sada je stalno zaposlen u HNK u Zagrebu.Za brojne uloge u kazalištu, na filmu i na televiziji dobio je najviša hrvatska priznanja i nagrade.Bavi se dramskim pisanjem, kazališnom režijom i glazbom.Oženjen je i otac dvoje djece.

   
Damir Kontrec

Adresa:
Kratka 6, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
sudac/diplomirani pravnik.

Rođen je 30. srpnja 1965. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1989., nakon čega postaje sudački vježbenik, a potom sudac Općinskog suda u Čakovcu i Varaždinu. Od 1996. predsjednik je Općinskog suda u Varaždinu, a uz to je i predsjednik Službeničkog suda za područje županijskih ureda Županije Varaždinske, Međimurske, i Krapinsko-Zagorske.Glavni je i odgovorni urednik časopisa "Sudac". Oženjen je i ima dvoje djece.
 
Anđelko Koprek

Adresa:
H. Krizmana 9, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
liječnik specijalist kirurg.
Rođen je 25. kolovoza 1953. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu, specijalizirao se iz opće kirurgije i završio postdiplomski iz kirurgije. Radi u Općojh bolnici Varaždin kao voditelj djelatnosti za kirurške bolesti. Vijećnik je u gradskom vijeću Varaždina. Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski. Oženjen je i otac je dvoje djece.
     
Stjepan Levanić

Adresa:
M. Krleže 30, Sračinec.
Zanimanje/zvanje:
profesor flaute.
Rođen je 9. kolovoza 1957. godine u Varaždinu. Srednju glazbenu školu završio je 1977. godine u Varaždinu te iste godine počeo raditi kao nastavnik flaute. Muzičku akademiju u Zagrebu diplomirao je 1982. godine s odličnim uspjehom. Jedan je od osnivača baroknog ansambla koji djeluje od 1992. godine. Član je Varaždinskog komornog orkestra. Radi na Glazbenoj školi u Varaždinu i direktor je Koncertnog ureda Varaždin. Oženjen je i ima kćer i sina.
 
Dragutin Lovrenčić

Adresa:
Braće Radić 5, Hrašćica-Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. elektrotehnike.
Rođen je 26. siječnja 1947. u Štrigovi. Osnovnu školu završio je u Štrigovi, nakon čega se stalno nastanjuje u Varaždinu, gdje završava srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Projektirao je i gradio velika elektroenergetska i industrijska postrojenja za mariborsku Hidromontažu. Jedan je od utemeljitelja varaždinskog Coninga gdje je danas glavni direktor.Kao dragovoljac od lipnja 1991. godine nositelj je Spomenice Domovinskog rata. Govori slovenski, njemački i engleski. Hobiji: glazba, informatika, squash, skijanje, nautika. Oženjen je i otac Stele i Domagoja.
   


Nenad Lukačić

Adresa:
Radnička 111, Kneginec Donji.
Zanimanje/zvanje:
direktor/diplomirani ekonomist.
Rođen je 25. travnja 1963. u Varaždinu.Zvanje diplomiranog ekonomista stekao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.Radio je u ITC-u Varaždin na poslovima prodaje, a nakon toga u RTC-u Varaždin, gdje je bio komercijalni direktor.Poslijednje dvije godine direktor je i suvlasnik austrijsko-hrvatskog poduzeća Lamtras Varaždin. Oženjen je.
 
Zlatan Milić

Adresa:
Masarykova 15, Varaždin.
Zanimanje/znanje:
pravnik.
Rođen je 16 kolovoza 1954. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.Za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja te studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu aktivno se bavio košarkom.Radno iskustvo stjecao je u djelatnosti osiguranju imovine i osoba, te danas radi kao rukovoditelj prodaje varaždinske Podružnice Euroherc osiguranja.Oženjen je i ima jednog sina.
     
Ambroz Nikolić

Adresa:
I. Kukuljevića 18, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
poduzetnik/diplomirani pravnik.
Rođen je 22. srpnja 1955. u Borovici, Vareš; BiH. Osnovnu i srednju školu (klasična gimnazija) završio je u Zagrebu, a Pravni fakultet u Sarajevu. Od 1980. živi i radi u Varaždinu na Pravnim poslovima. Odnedavno je samostalni poduzetnik. Oženjen je i otac je troje djece.
 
Dražen Novak

Adresa:
Ognjena Price 14, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
stomatolog.
Rođen je 30. srpnja 1966. u Varaždinu. Osnovnu i srednju školu završio je u Varaždinu, a Stomatološki fakultet u Zagrebu. Bio je zaposlen u Domu zdravlja Varaždin, a od 1993.180 radi u vlastitoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Zavojnoj ulici u Varaždinu. Do 1995. aktivno se bavio sportom (rukomet), a sada rekreativno igra tenis. Oženjen je i otac je dvoje djece . Hobiji: arheologija i daleka putovanja.

   
Darko Novosel

Adresa:
V. Novaka 28, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
logoped/doktor znanosti.
Rođen je 26. rujna 1948. u Jakopovcu. Osnovnu i Medicinsku školu završio je u Varaždinu. Diplomirao je logopediju na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Fakultetu za defektologiju(logopedija-mucanje). Radi u Općoj Varaždin kao logoped i voditelj Djelatnosti za rehabilitaciju govora i slušanja. Vanjski je suradnik Edukacijskog-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je više od 30 stručnih i znanstvenih radova. Autor je međunarodno priznatog VALMod programa(Varaždinski logopedski model) za dijagnostiku i terapiju mucanja i drugih psihofizioloških poremećaja. Oženjen je i otac je dviju kćeri.
 
  Neven Magdić

Adresa:
Koprivnica, Đure Estera 1
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. elektrotehnike
 
     
Mladen Ostrički

Adresa:
R.Boškovića 20, Varždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. strojarstva.
Rođen je 22. siječnja 1950. u Novom Marofu. U Varaždinu je završio osnovnu i Tehničku školu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je u Ljevaonici i tvornici armatura Varaždin (današnji MIV d.d.) kao projektant i rukovoditelj Službe razvoja. Od 1984. do 1986. godine radio je u Sabor Republike Hrvatske. Od 1986. do 1990. bio je direktor RO Strojoteks SOUR-a Varteks. Od 1990. osnivač je, vlasnik i direktor konzultanske tvrtke VOBCO CONSULTING. Ima položen stručni ispit is područja izgradnje investicijskih objekata i brokerski ispit. Stalni je sudski vještak pri Županijskom sudu u Varaždinu. Oženjen je i ima dvoje djece.
 
  Klaus Lind

Adresa:
Jezerski put 32, Ivanec
Zanimanje/zvanje:
direktor prodaje/
 
     
Nikola Plavec

Adresa:
Braće Radića 15b, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/magistar elektrotehnike.
Rođen je 25. studenoga 1956. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radio je u Institutu za elektroprivredu Zagreb i u HPT-u(telekomunikacije) u Varaždinu. Od 1990. godine vlasnik je informatičke tvrtke ACT Plavec.
 
Mijo Pokos

Adresa:
Koprivnička 7,Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
pomoćnik direktora/politolog.
Rođen je 23. kolovoza 1950. u Jakopovcu. Nakon diplome na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu radi u "Grafičaru" Ludbreg i Medicinski centar.Od 1993. godine radi u Ghetaldusu-Varaždin kao pomoćnik direktora i samostalni komercijalni referent.Oženjen je i ima dvoje djece.
     
Vladimir Premuž

Adresa:
D.Cesarića 104,Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
rukovoditelj marketinga/novinar.
Rođen je 24. rujna 1960. godine u Varaždinu, gdje je završio ¸osnovnu školu i Gimnaziju. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a od 1982. godine profesionalno se bavi novinarstvom. Radio je u više novinskih kuća u Zagrebu Varaždinu,suosnivač je "Varaždinske televizije", a od 1994. godine rukovoditelj je Marketinga NP "Varaždinske vijesti", gdje i danas radi. Osamdesetih godina aktivno se bavio sportom, a danas je član vodstva više varaždinskih sportskih klubova. Oženjen je i otac dvaju sinova.
 
Đuro Podvezanec

Adresa:
Dubrovačka 3, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. građ.
 
     
Miljenko Ptiček

Adresa:
Josipa Kraša 15, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/diplomirani inžinjer graditeljstva.
Rođen je 10. lipnja 1962. u Varaždinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Varaždinu. Fakultet građevinskih znanosti, gdje je stekao zvanje dipl. inžinjera graditeljstva, završio je 1987. u Zagrebu. Radio je u Varkomu na mjestu rukovoditelja Regionalnog vodova, a od 1992. radi u Cesta d.d. Varaždin. Od 1995. godine radi u Aquacity d.o.o. Varaždin gdje je direktor i predsjednik Uprave. Oženjen je i otac dvoje djece. Hobi: tenis.
 
Krešimir Rotim

Adresa:
Ksaver 137, Zagreb.
Zanimanje/zvanje:
doc. dr.sc. neurokirurg
 

   
Zvonimir Sabati

Adresa:
Kućanska 31,Kneginec Donji.
Zanimanje/zvanje:
saborski zastupnik/doktor informacijskih znanosti.
Osnovnu školu završio je u Knegincu Gornjem,srednju elektrotehničku u Varaždinu, a Elektrotehnički fakultet u Zagrebu.Magistrirao je na ETF-u iz područja računarskih znanosti, a doktorirao na FOI-u u Varaždinu .Radio je u Varteksu(ERC i Tiskara), a od 1990. na FOI-u predaje na dodiplomskom poslijediplomskom studiju. OD 1993. do 1995. bio je župan Varaždinske županije, a od 1997. je saborski zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog državnog sabora.Oženjen i ima jednu kćer.
 
Miroslav Sardelić

Adresa:
Milkovićeva 3, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ekonomist.
Rođen je 10. rujna 1959. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Varaždinu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Odmah potom zapošljava se u Varteksu , gdje i danas radi kao direktor maloprodaje.Govori njemački. U slobodno vrijeme bavi se tenisom, kočarkom i skijanjem.Oženjen je i otac je dvoje djece.
     
Vlado Sevšek

Adresa:
Ante Kovačića 30, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
odvjetnik/dipl. iur.
 
 
Davor Skok

Adresa:
A. Jurinca 2, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
liječnik specijalist ORL.
Rođen je 31. svibnja 1956. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Rijeci.DO 1989. radi u općoj medicini,a zatim dobiva specijalizaciju iz otorinolaringologije za Opću bolnicu Varaždin.Od 1995. radi kao specijalist za bolesti uha i nosa u Općoj bolnici Varaždin.Oženjen je i otac dvoje djece.

   
Nenad Slukić

Adresa:
preradovićeva 17a, Varaždin
Zanimanje/zvanje:
odvjetnik/dipl. pravnik.

Rođen je 16. rujna 1949. u Zagrebu. od 1954. živi u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.Diplomirao je na pravnom fakultetu u Zagrebu.Odvjetnik je u odvjetnićkom uredu Slukić, Kapucinski trg 2,Varaždin.Ima jednu kćer.
 
Zlatko Šlezak

Adresa:
Trg m. Gupca 52,Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
liječnik specijalist oftalmolog.
Rođen je 1955. u Subotici, gdje je završio Gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega se zapošljava u Medicinskom centru Varaždin.Specalizaciju iz oftalologije završio je 1987. godine kao i postdiplomski studij.Sada je voditelj Djelatnosti za očne bolesti Opće bolnice Varaždin.Hobi: skijanje.
     
Slavko Šmic

Adresa:
Hraščica, Petra Zrinskog 31, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor
 
 
Dubravko Tršinski

Adresa:
A. Mihanovića 26, Ludbreg.
Zanimanje/zvanje:
lječnik specijalist internist.
Rođen je 14. ožujka 1955. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Ludbregu, Gimnaziju u Varaždinu, a Medicinski fakultet te specijalizaciju iz interne medicine u Zagrebu. Radi kao lječnik internist u Općoj bolnici Varaždin na Djelatnosti za Interne bolesti u funkciji voditelja Kardiovaskularnog odjela.

   
Oleg Uskoković

Adresa:
zagrebačka 13, Varaždin
Zanimanje/zvanje
:
Odvjetnik/dipl. pravnik.
Rođen je 7. svibnja 1966. u DUbroviku, gdje je završio osnovnu školu i srednju Pomorsku školu, kao i šest godina niže glazbene škole (klavir). Poručnik je trgovačke mornarice. Pravni fakultet u Zagrebu upisao je 1985.godine. Početkom 1991., proveo je 8 mjeseci u Australiji radeći u consulting kompaniji iz Sydneya. Vratio se u Hrvatsku i kao dobrovoljac u više navrata sudjelovao u Domovinskom ratu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1994. godine, a nakon toga je obavljao vježbenički staž u odvjetničkom uredu Nenada Slukića u Varaždinu. U imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisan je 1998. sa sjedištem ureda u Varždinu. Oženjen je.
 
Zoran Vidović

Adresa:
Kukuljevićeva 4, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
odvjetni/dipl. pravnik.
Rođen je 18. listopada 1958. u Varždinu. Osnovnu školu završio je u Ludbregu, a Gimnaziju u Varaždinu. Diplomirao je Pravni fakultet u Zagrebu. Radio je na Općinskom sudu u Varaždinu za vrijeme pripravničkog staža, kraće vrijeme bio je sudac u Novom Marofu, a 1987. otvorio je odvjetnički ured u Ludbregu kojeg je 1993. preselio u Varaždin. Vlasnik je trgovaćkog poduzeća za konzalting (pravni i financijski) ALCRO u Varaždinu. Oženjen je i otac je jednog dijeteta.
     
Zvonimir Vugrinec

Adresa:
D. Rakovca 19, Varždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor sektora/dipl. ing. strojarstva.

Rođen je 25. rujna 1948. u Varaždinbregu. Osnovnu i srednju tehničku srednju školu završio je u Varždinu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Radio je kraće vrijeme u LTA Varaždin i dvije godine u Opremi Ludbreg. Od 1977. godine zaposlen je u Coningu Varaždin, gdje je bio šef Odjela za projektiranje strojarskih instalacija i postrojenja, a sada je direktor sektora. Od lipnja 1991. godine uključen je u organizaciju obrane Varaždina, kao dragovoljac, u funkciji zapovjednika odreda od 50 ljudi u Coningu. Oženjen je.
 
Zdravko Zgrebec

Adresa:
R. Boškovića 14c, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
lječnik specijalist opće kirurgije
Rođen je 19. prosinca 1956. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu, te se kao stažist zapošljava u Općoj bolnici Varaždin. Odmah po završetku staža polaže stručni ispit te sljedeće dvije godine radi u tada obveznoj općoj praksi. Od 1985. zaposlen je na Kirurškom odjelu Opće bolnice Varaždin te dobiva specijalizaciju iz Opće kirurgije. Specijalistički ispit polaže 1990. kao i postdiplomski studij iz istog područja. Od 1990. radi na Torakalnom odjelu Kirurške djelatnosti Varaždinske bolnice, gdje je sada i voditelj.Oženjen iotac dvoje djece.
     
Dubravko Žganec

Adresa:
M.P. Miškine 12, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
broker.
Rođen je 1950. u Varaždinu.Osnovnu i Srednju tehničku školu pohađao je u Varaždinu, te upisao Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. no studij je prekinuo nakon tri godine. Radio je u Generalturistu i u firmi CBB d.o.o. Varaždin. Brokersku licencu stječe 1993. i osnivanjem Varaždinskog tržišta vrijednosnica preuzima mjesto direktora. Nakon više od tri godine zapošljava se u Fimi d.o.o. Varaždin kao direktor odjela trgovanja.Od 1996. do 1998. bio je predsjednik Hrvatskog udruženja brokera. Sada je žlan Uprave u društvu za upravljanje fondovima Fima-Invest d.o.o.
 
Stjepan Žigmund

Adresa:
Milkovićeva 3, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor
 
     
Bivši članovi Lions kluba Varaždin
Engeski